Trucks

Posúvanie limitov

Nové modely vozidiel VNL a VNR od spoločnosti Volvo Trucks sú vybavené najnovšími technológiami a komfortnými prvkami. Okrem toho vznikajú v závode, ktorý stanovuje štandardy v oblasti starostlivosti o životné prostredie.
Vnútri závodu v NRV
Pri výrobe nových modelov Volvo VNL a VNR sa závodu v New River Valley podarilo redukovať emisie prchavých organických látok (VOC) o viac ako 50 percent.

Za posledných 15 rokov sa závod spoločnosti Volvo Trucks v New River Valley premenil na vzor v oblasti úspory energie a zodpovedného spracovania odpadu. Zákazníci spoločnosti Volvo Trucks si to všimli – najmä tí, pre ktorých sa stala ochrana životného prostredia prioritou v podnikaní.

„Zameranie sa na efektívnosť a udržateľnosť je dôležitou súčasťou našej misie podporovať prosperitu prepravných riešení,“ hovorí Patrick Collignon, viceprezident divízie Group Trucks Operations spoločnosti North American Manufacturing a bývalý manažér závodu NRV. „Z toho dôvodu je starostlivosť o životné prostredie súčasťou našich riadiacich modelov a rozhodovacích procesov.“

Environmentálna cesta závodu NRV sa začala potom, ako skupina zamestnancov identifikovala a vyhodnotila všetky tekuté a pevné odpady generované počas prevádzky závodu. Následne vyzvali zamestnancov, aby čo najviac recyklovali s cieľom znížiť množstvo odpadu vyvezeného na mieste skládky.Veľkoobjemové odpady ako kartón a plasty sa ešte pred recykláciou lisujú a balia priamo na mieste. V mnohých častiach závodu sa zaviedlo kompostovanie potravín a kaviarne prešli na kompostovateľné taniere, poháre a príbor. Vo výrobe sa podarilo úspešne separovať recyklovateľný odpad až do 22 samostatných recyklačných prúdov. Okrem toho vykonávame regeneráciu, destiláciu a obnovu riedidiel na pôvodné špecifikácie, aby sa dali opakovane použiť v lakovni.

V roku 2009 NRV následne zvýšila laťku.

„Našou okamžitou prioritou bolo zníženie energetickej stopy. Preto sme sa v danom roku rozhodli hľadať skryté zdroje energie,“ hovorí Collington. „Najlepšia energia je tá, ktorú nepotrebujete. A keď sme sa zapojili všetci, bola to zábava.“Zamestnanci reagovali predložením stoviek nápadov na úsporu energie – od jednoduchých riešení ako vypínanie osvetlenia v predajných automatoch až po optimalizáciu montážnych procesov. Pozdĺž príjazdovej cesty k hlavnému vchodu sme nainštalovali solárne panely. Nové svetlíky znížili potrebu umelého osvetlenia. Na viacerých miestach, napríklad v kaviarňach a šatniach, sme nainštalovali ohrievače vody napájané solárnou energiou.

Táto a ďalšie iniciatívy pomohli prevádzke NRV k tomu, aby sa stala prvou prevádzkou v USA, ktorá získala dvojitý certifikát od popredných globálnych a národných agentúr na manažment životného prostredia: certifikát podľa normy ISO 50001 a platinové ocenenie od Ministerstva energetiky USA v programe Superior Energy Performance (Vynikajúci výkon v oblasti hospodárenia s energiou).

Spolu s úsporou energie je NRV už aj prevádzkou s nulovým generovaní odpadu na skládky. To znamená, že 100 percent odpadu z výroby sa recykluje, kompostuje a premieňa na elektrickú energiu.

V roku 2014 závod dosiahol jeden zo svojich najambicióznejších cieľov: prechod na uhlíkovo neutrálnu elektrickú energiu. Všetka elektrická energia pre závod pochádza z metánu, ktorý vzniká na 13 miestnych skládkach odpadu.

Okrem kabíny sa lakuje aj malý kovový panel, ktorý je dôležitou súčasťou kontroly kvality. Po dokončení sa panel zoberie do laboratória lakovne, kde sa vloží do spektrofotometra a porovná sa s predlohovou farbou v hlavnej databáze. Keďže mnohé farby a odtiene sú veľmi podobné, ľudské oko nemusí rozoznať každý rozdiel. Ak sa pomocou spektrofotometra zistí odchýlka, kabína sa vráti na linku, kde sa znova nalakuje.

„Vždy musíme byť ochotní posúvať hranice ďalej,“ hovorí Collignon. „Zároveň musíme zvažovať finančný dopad a vedieť, že to, čo funguje v jednej lokalite, nemusí byť riešením inde.“

Úsilie o vyššiu hospodárnosť v závode NRV je citeľné aj vo výrobe. Práve včas pred začiatkom výroby nových modelov VNL a VNR závod investoval do pokročilejšej technológie riadenia odpadu pri lakovaní, ktorá nepotrebuje vodu a spotrebuje o 60 percent menej energie než predchádzajúci proces. Odpadové farbivá zachytáva práškový vápenec, čím sa odstraňuje potreba spracovania kalu z lakovania a vápencový odpad sa ďalej využíva pri výrobe cementu. 

Vďaka novej lakovacej dielni a úpravám sa znížili emisie prchavých organických látok (VOC) na jedno nákladné vozidlo o viac ako 50 percent. Do novej lakovacej dielne boli začlenené aj nové technológie lakovania, čo prispelo k zníženiu spotreby laku na jednu kabínu.

Výrobné tímy využívajú výhody najnovších výrobných procesov, čím šetria čas a energie. Závod NRV získal viac ako 50 nových robotov do sekcie zvárania karosérií a rozšíril svoje operácie v oblasti 3D tlače, ktorá umožňuje vyrobiť diely oveľa rýchlejšie, než pri tradičnom obrábaní.

„Naša energetická výzva má niekoľko úrovní,“ hovorí Collignon. „Jednou je správanie ľudí, napríklad vypínanie svetla po odchode z miestnosti. Druhou je skúmanie našich výrobných procesov. Čím viac očí hľadí na proces a čím viac ľudí môže poukázať na niektoré veci, tým jednoduchšie pre nás bude nájsť riešenie.“

Aby ste sa skutočne odlíšili, keď ide o starostlivosť o životné prostredie, potrebujete silnú podporu zo strany manažmentu, správne systémy a technológie a úplné odhodlanie ľudí na palube.

Aby závod vytrval v znižovaní spotreby energie, v roku 2011 sa pripojil k programu Save Energy Now (Šetri energiu) Ministerstva energetiky USA. Cieľom bolo zníženie spotreby energie o 25 percent za 10 rokov – závod NRV tento cieľ dosiahol a prekročil už za rok.

V súčasnosti sa zamestnanci zameriavajú na nové environmentálne ciele: Hľadajú obnoviteľné zdroje energie, ktorými by nahradili zemný plyn, ktorý teraz používajú na vykurovanie. Skúmajú aj nové spôsoby generovania energie na mieste s cieľom znížiť náklady na energie.

„Aby ste sa skutočne odlíšili, keď ide o starostlivosť o životné prostredie, potrebujete silnú podporu zo strany manažmentu, správne systémy a technológie a úplne odhodlanie ľudí na palube,“ hovorí Collignon. „Som hrdý na to, čo sme dosiahli, a teším sa na ďalší veľký prelom.“

Poznámka k úvodu: S účinnosťou od 1. októbra bola založená nová severoamerická štruktúra výroby na podporu agilnosti a flexibility podľa miestnych potrieb. Franky Marchand, viceprezident závodu New River Valley bude podliehať pod výkonný riadiaci tím GTO a výkonnému viceprezidentovi Janovi Ohlssonovi. Patrick Collignon (na obrázku) prevezme novú pozíciu v rámci spoločnosti Volvo Group.

Závod New River Valley

Vyrába modely VNL, VNR, VNX, VHD a VAH.
2 400 zamestnancov.
149 000 metrov štvorcových/1,6 milióna štvorcových stôp zastrešenej plochy.
Využívanie uhlíkovo neutrálnej elektrickej energie od roku 2014.
Nulové vyvážanie na skládky od roku 2013.