Trucks

ZÍSKANIE SÚHLASU A INFORMÁCIE PRE ZÁKAZNÍKOV

1. Spracovanie osobných údajov
Volvo Lastvagnar AB (Volvo Trucks), IČO: 556013-9700 (ďalej ako „Spoločnosť”), so sídlom v Gropegårdsgatan, 405 08 Gothenburg, Švédsko je zberateľom dát zodpovedným za spracovanie vašich osobných údajov. Spoločnosť bude ako súčasť svojej obchodnej činnosti spracovávať vaše osobné údaje; napríklad vaše meno, názov spoločnosti, adresu, telefónne číslo, mobilné telefónne číslo, e-mail a iné kontaktné údaje, ktoré ako zákazník poskytneme Spoločnosti. Informácie sa použijú na spracovanie a splnenie vašich žiadostí o údaje týkajúce sa dostupnosti vozidiel a okrem toho na správu, hodnotenie a rozvoj zákazníckeho vzťahu, napríklad v rámci cielených marketingových kampaní Spoločnosti a našich predajcov (v rámci aj mimo skupiny Spoločnosti).

2. Prenos osobných údajov
Osobné údaje sa môžu prenášať a koordinovať, v rámci aj mimo Európskej únie, v skupine Spoločnosti, medzi našimi predajcami a inými podnikmi, s ktorými Spoločnosť úzko spolupracuje, a to na účely opísané vyššie.

3. Prístup
Máte právo na bezplatný prístup k vašim záznamom raz za každý kalendárny rok. Môžete si ho dohodnúť prostredníctvom písomnej žiadosti. Žiadosť musí obsahovať váš podpis a musí sa odoslať poštou na adresu uvedenú nižšie. Nie je preto možné žiadať o prístup k vašim záznamom prostredníctvom e-mailu. Volvo Lastvagnar AB (Volvo Trucks) Att: Zákaznícky servis 405 08 Gothenburg Švédsko

4. Oprava
Máte právo žiadať o opravu, zablokovanie alebo zmazanie vašich osobných údajov, ktoré Spoločnosť spracováva.

5. Súhlas
Využívaním našej služby odberu poskytujete súhlas so spracovaním vašich osobných údajov v súlade s podmienkami uvedenými vyššie.