Trucks

Ľudský faktor bude vždy problémom

Sara Kuylenstierna je jedným z kľúčových ľudí, ktorí stoja za bezpečnostnými programami spoločnosti Volvo Trucks Stop Look Wave (Zastav, poobzeraj sa a zamávaj) a See and Be Seen (Vidieť a byť videný). Tu vysvetľuje, prečo bude vzdelávanie zraniteľných účastníkov cestnej premávky neustále dôležité, bez ohľadu na technologický postup.
Sara Kuylenstierna
Sara Kuylenstierna, manažérka pre komunikáciu, Volvo Trucks, strávila veľa času v školských triedach, keď rozprávala deťom o bezpečnosti na cestách.

Prečo a ako vytvorila spoločnosť Volvo Trucks tieto bezpečnostné programy?
„Keďže počet dopravných nehôd, v ktorých sú zainteresovaní zraniteľní účastníci cestnej premávky, sa v niektorých častiach sveta zvyšuje, pociťujeme povinnosť zvyšovať povedomie v celosvetovom meradle. Moji kolegovia a ja sme sa inšpirovali iniciatívou spoločnosti Volvo Trucks Denmark a v Göteborgu sme strávili množstvo času na školských hodinách, kde sme sa učili to, čo zaujímalo deti. Na základe tejto skúsenosti sme sa rozhodli odovzdať svoje myšlienky týkajúce sa bezpečnosti v podobe interaktívnych materiálov, ktoré boli spustené globálne v roku 2014 pod názvom Stop Look Wave (Zastav, poobzeraj sa a zamávaj.) Program See and Be Seen (Vidieť a byť videný) spustený v roku 2015 využíva rovnaký interaktívny prístup, ale zameriava sa na cyklistov a mladých ľudí.“

Prečo sú tieto programy dôležité?
 „Ľudský faktor je príčinou 90 % všetkých dopravných nehôd. Cesty sú dnes stále viac preplnené a komplexnejšie a popri osobných autách sa na rovnakých cestách vyskytuje stále viac ťažkých nákladných vozidiel, elektrických bicyklov, motocyklov, cyklistov a chodcov. Spolu s tým sa mení správanie ľudí v premávke – mobilné telefóny a ďalšie technológie nám uberajú pozornosť voči potenciálnym nebezpečenstvám. Príliš sa spoliehame na bezpečnostné prvky našich vozidiel a zabúdame, že systéme sú založené na vzájomnej dôvere všetkých užívateľov. A nikdy si nemôžeme byť istí, že ostatní budú robiť to, čo očakávame.“

Stále máme pred sebou dlhú cestu, kým bude celá cestná premávka automatizovaná a bude bezchybne interpretovať ľudské správanie.

Aké sú vaše bezpečnostné stratégie do budúcnosti?
„Ľudský faktor zostane v najbližších rokoch vždy problémom, preto sa musíme zaoberať bezpečnosťou cestnej premávky z rôznych pohľadov. Vývojom nových bezpečnostných technológií, skúmaním príčin dopravných nehôd, spoluprácou s vládnymi organizáciami pri vytváraní bezpečnejších dopravných systémov a informovaním a vzdelávaním verejnosti o tom, ako dosiahnuť bezpečné spolužitie s nákladnými vozidlami. Sme veľmi nadšení a hrdí, že mnoho našich zákazníkov z celého sveta sa rozhodlo zapojiť do našich programov zameraných na bezpečnosť cestnej premávky a pomohli nám pri vzdelávaní detí a mladých ľudí. Tento dôležitý kúsok globálnej skladačky bezpečnej premávky sa nesmie nikdy stratiť, pretože sa budú neustále rodiť nové generácie, ktoré treba informovať.“

Čo považujete za najväčšiu výzvu?
„Stále máme pred sebou dlhú cestu, kým bude cestná premávka automatizovaná a bude bezchybne interpretovať ľudské správanie. Musíme zabezpečiť, aby verejnosť pochopila, že sa ešte nemôžu úplne spoľahnúť na to, že ich ochránia samotné technológie. Vývoj automatizovaných funkcií prebieha postupne a v spoločnosti Volvo Trucks použijeme novo vyvinutú technológiu až vtedy, keď vidíme, že dokáže vodiča podporiť bezpečným a spoľahlivým spôsobom. V súčasnosti vnímame ešte množstvo výziev pre automatizáciu v mestách. To je zapríčinené hustotou a komplexnosťou mestských dopravných systémov a počtom zraniteľných účastníkov cestnej premávky. Nikdy nezabúdame, že hoci sa premávka mení, ľudia zostávajú rovnako slabí a zraniteľní.“

Bezpečnostné programy spoločnosti Volvo Trucks

Naše bezpečnostné programy sú založené na rozsiahlom výskume nehôd, ktorý je náplňou práce tímu pre výskum nehôd (Accident Research team – ART) spoločnosti Volvo Trucks. Obidva programy pozostávajú z interaktívnych školiacich materiálov a pokynov, ktoré si môžete zdarma prevziať z webových stránok spoločnosti Volvo Trucks a bezplatne používať.

Zastav, poobzeraj sa a zamávaj
Bezpečnostný program, ktorého cieľom je naučiť deti bezpečnému správanie v premávke, najmä v blízkosti ťažkých nákladných vozidiel.

Vidieť a byť videný
Kampaň na zvýšenie povedomia o bezpečnosti cestnej premávky, ktorá demonštruje, ako zvýšiť bezpečnosť pri strete cyklistu s nákladným vozidlom.

Chcete nám pomôcť pri záchrane životov?
Kontaktujte svojho miestneho predajcu Volvo Trucks, ktorý vám poskytne ďalšie informácie.