Trucks

Spoločnosť Volvo Trucks: „Skvapalnený plyn je pre ťažkú regionálnu a medzinárodnú dopravu z klimatického hľadiska tou najlepšou alternatívou na trhu.“

Pokiaľ sa nafta nahradí skvapalneným zemným plynom alebo bioplynom, možno u ťažkých nákladných vozidiel významne znížiť úroveň emisií CO2. Skvapalnený zemný plyn (LNG) sa v súčasnosti využíva predovšetkým v priemyselnom odvetví. Z hľadiska pohonu vozidiel má ale výnimočné predpoklady stať sa konkurencieschopným palivom s podstatnými výhodami pre životné prostredie. Presne taký názor zastáva spoločnosť Volvo Trucks, ktorá v súčasnosti stále usilovnejšie pracuje na vývoji plynom poháňaných vozidiel pre ťažkú regionálnu a diaľkovú prepravu.
Volvo Trucks a riešenie LNG

Znižovanie klimaticky škodlivých emisií, ktoré produkuje ťažká komerčná doprava, je náročnou úlohou nielen pre politikov, ale aj pre objednávateľov dopravy, dopravné spoločnosti a výrobcov vozidiel. V máji predstavila EU nariadenie, ktoré stanovuje povinnosť u ťažkých vozidiel od roku 2019 dokladať množstvo emisií CO2 s cieľom tieto emisie znížiť. 

„Mnohí naši zákazníci a rovnako aj ich zákazníci sa usilovne snažia zmierniť svoj dopad na životné prostredie. Toto nariadenie bude stimulovať vývoj technológií pre nižšie emisie. Tu vidíme jasnú príležitosť zaslúžiť sa o hlavný podiel na riešení situácie a navýšiť trhový podiel v oblasti LNG. Našou víziou je, aby vozidlá dosiahli produkciu nulových emisií. Cesta, ktorá k naplneniu vízie povedie, ale nebude mať podobu jediného riešenia - pôjde skôr o niekoľko súbežných opatrení," uvádza Lars Mårtensson, riaditeľ oddelenia pre životné prostredie a inovácie v spoločnosti Volvo Trucks.

Hoci je zemný plyn fosilným palivom, jeho spaľovaním vzniká o 20 percent menej emisií CO2 ako pri spaľovaní nafty. Pokiaľ sa k pohonu vozidiel využije bioplyn, možno dopad na svetovú klímu znížiť až o 100 percent. 

V prípade, že sa ako palivo využije skvapalnený metán (LNG - skvapalnený zemný plyn), umožní kapacita palivovej nádrže poňať také množstvo pohonných hmôt, ktoré stačí k zaisťovaniu požiadaviek medzinárodnej dopravy. Zemný plyn aj bioplyn sa skladajú prevažne z metánu, čo je účinný skleníkový plyn. Preto je obzvlášť dôležité, aby sa pri preprave, doplňovaní paliva a ďalšej prevádzke vozidla minimalizovalo nebezpečenstvo úniku tohto plynu do ovzdušia.

Zatiaľ čo bioplyn sa doteraz vyrába len v malom množstve, dlhodobá dostupnosť zemného plynu je z celosvetového hľadiska veľmi dobrá. To je spolu s konkurencieschopnou cenou podmienka pre rozšírenie tohto riešenia vo veľkom meradle. V mnohých európskych krajinách je zemný plyn lacnejší ako nafta. Do balíčkov akčných opatrení, ktoré Európska komisia a členské štáty únie vytvorili za účelom dlhodobého zaisťovania energetických zdrojov, patrí aj stratégia pre rozšírenie infraštruktúry LNG.

„Sčítané a podčiarknuté, skvapalnený plyn tak pre ťažkú a medzinárodnú dopravu predstavuje najlepšiu široko dostupnú a klimaticky šetrnú alternatívu. Teraz je však potrebné vyvinúť plynom poháňané vozidlá, ktoré budú výkonom aj spotrebou konkurovať vozidlám naftovým. Ďalšou požiadavkou je aj neustále rozširovanie infraštruktúry LNG. V obidvoch týchto oblastiach sa nám podarilo dosiahnuť veľký pokrok," hovorí Lars Mårtensson.

Link na obrázky vo vysokom rozlíšení