Trucks

Kedy je vhodné investovať do služieb správy vozového parku?

Markus Fabiansson
2023-10-09
Technológia a inovácie Prevádzkyschopnosť Úspora paliva
Author
Markus Fabiansson
Manager Services Offer

Čím väčší je nákladný vozový park, tým väčšiu hodnotu má efektívny systém jeho správy. Aký veľký však musí vozový park byť, aby sa investície do týchto služieb stali nutnosťou? Mali by sa o tieto služby zaujímať aj firmy s menším vozovým parkom?


Všeobecne platí, že existuje súvislosť medzi veľkosťou vozového parku a ochotou firmy investovať do služieb jeho správy. Čím väčší má firma vozový park, tým náročnejšia je pre ňu jeho prevádzka, a teda využívaním služieb jeho správy môže získať najväčší prínos. Menšie spoločnosti si naopak takúto investíciu často zdôvodnia ťažšie, a naďalej svoj vozový park spravujú manuálne. Tým však môžu prísť o celý rad výhod, ktoré služby správy vozového parku v súčasnosti ponúkajú.

 

„Každá spoločnosť, ktorá má viac ako jedno nákladné vozidlo, sa musí zaoberať správou vozového parku a prepravy. Môže sa zdať, že ide len o to, aby nákladné vozidlá, návesy a tovar boli vždy včas tam, kde majú byť,“ hovorí Markus Fabiansson, manažér ponuky služieb v spoločnosti Volvo Trucks.

 

„V odvetví dopravy to však v súčasnosti znamená aj analýzu techniky jazdy a spotreby paliva, koordináciu servisu, údržby a opráv vozidiel s cieľom maximalizovať ich dostupnosť, zabezpečenie súladu s právnymi predpismi a hľadanie vhodnej kombinácie vodiča, vozidla a zákazky. Zvládnuť to všetko len vďaka manuálnym procesom môže byť dosť ťažké a časovo náročné.“

Ako digitalizácia a poznatky založené na dátach zmenili služby správy vozového parku

 

Digitálne nástroje v posledných rokoch rozšírili možnosti správy vozového parku a rozsah dostupných služieb. Umožňujú zber a spracovanie dát v reálnom čase, čo môže prispieť k zefektívneniu každodenných činností prepravnej firmy a obmedziť jej papierovanie a administratívu. Je napríklad možné automaticky sťahovať dáta z tachografu nákladného vozidla a integrovať ich s ďalšími systémami, ako sú napríklad záznamy pracovného času vodiča v mzdovom systéme. Dopravným spoločnostiam to môže ušetriť hodiny práce a administratívy.

 

Digitálne služby správy vozového parku tiež poskytujú veľké množstvo podrobných informácií, čo napomáha získať lepší prehľad o prevádzke vozového parku. K dispozícii sú napríklad digitálne riešenia, ktoré dokážu monitorovať spotrebu paliva a správanie vodiča a získané údaje využiť na identifikáciu vzorcov a oblastí na zlepšenie. Rovnako môžu digitálne riešenia vykazovať vyprodukované emisie CO2, čo je stále žiadanejšie zo strany objednávateľov dopravy, prepravných spoločností i úradov.

 

Hodnota služieb správy vozového parku už nespočíva iba v sledovaní nákladných vozidiel vo veľkých vozových parkoch. Môžu byť prínosom pre každú firmu – veľkú aj malú.

Nástroje na správu vozového parku môžu pomôcť zjednodušiť administratívu, zlepšiť plánovanie služieb a znížiť spotrebu paliva. Zvládnuť to všetko len pomocou manuálnych procesov môže byť veľmi ťažké.

Môže byť prepravná spoločnosť príliš malá na to, aby sa jej služby správy vozového parku vyplatili?

Zavedenie systému správy vozového parku vyžaduje nejaký čas a je spojené s určitými nákladmi, a to nielen na samotné služby, ale aj na zabezpečenie potrebných kompetencií umožňujúcich analyzovať dáta, ktoré tieto služby generujú. Vynaložená investícia sa však môže vrátiť vďaka vyššej prevádzkyschopnosti a produktivite, rovnako aj nižším nákladom a spotrebe paliva.

 

Napriek tomu, že potenciálne prínosy sú vyššie pre väčšie vozové parky, Markus Fabiansson je presvedčený, že ich môže dosiahnuť akákoľvek dopravná firma bez ohľadu na veľkosť vozového parku. „Dokonca aj firma, kde vlastník nákladného vozidla je zároveň jediným vodičom, môže prostredníctvom nástrojov na správu vozového parku získať väčší prehľad o svojom vozidle. Tieto služby mu zhromažďujú dáta pre zefektívnenie administratívy, lepšie plánovanie a zníženie spotreby paliva.“

 

Prečítajte si viac o správe vozového parku a digitálnych službách, ktoré vám môžu pomôcť v podnikaní. 

Related Insights