Trucks

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Volvo Group berie súkromie vážne. Ceníme si dôveru, ktorú do nás poskytnutím svojich osobných údajov vkladáte. Vaše osobné informácie budeme vždy používať spravodlivým a dôstojným spôsobom.

 Vždy vám jasne povieme, aké informácie zhromažďujeme, čo s nimi robíme, s kým ich zdieľame a na koho sa máte obrátiť v prípade akýchkoľvek otázok.

Všeobecné pravidlá ochrany osobných údajov na webovej stránke

Webové stránky Volvo Group môžete používať bez zverejnenia svojej totožnosti. Podrobnosti o informáciách, ktoré štandardne zhromažďujeme pri vašom vstupe na webové stránky, sú opísané nižšie. Ak sa zaregistrujete v niektorej z našich služieb alebo nás kontaktujete prostredníctvom formulárov, poskytneme vám podrobné informácie o spôsobe spracovania vašich údajov v súvislosti s registráciou.

Identita a kontaktné údaje správcu a zástupcu pre ochranu súkromia spoločnosti Volvo Group

Spoločnosť AB Volvo (ďalej len „VOLVO“) nesie v úlohe správcu osobných údajov zodpovednosť za spracovanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, v zmysle platných zákonov a predpisov na ochranu údajov.

Ak máte otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, kontaktujte, prosím, zástupcu pre ochranu súkromia spoločnosti VOLVO Group prostredníctvom e-mailu gpo.office@volvo.com alebo poštou či telefonicky:

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ , SE-405 08 Göteborg, Švédsko 

+46 (0)31 66 00 00 

Aké kategórie osobných údajov spracováva spoločnosť VOLVO, na aký účel a na akom právnom základe?

Keď vstúpite na akúkoľvek webovú stránku spoločnosti VOLVO, technická konfigurácia vášho webového prehľadávača umožňuje automatický prenos nasledujúcich údajov („protokolové údaje“) na náš webový server, ktoré potom zaznamenávame do protokolových súborov:

  • Dátum prístupu
  • Čas prístupu
  • Adresa URL odkazujúcej webovej stránky
  • Načítaný súbor
  • Prenesený objem údajov
  • Typ a verzia prehliadača
  • Operačný systém
  • IP adresa
  • Názov domény vášho poskytovateľa prístupu na internet

Toto sú výlučne informácie, ktoré neumožňujú vašu identifikáciu. Tieto informácie sú potrebné na technické účely s cieľom správne poskytnúť požadovaný obsah a ich zhromažďovanie je nevyhnutným aspektom používania webových stránok. Protokolové údaje sa analyzujú čisto na štatistické účely s cieľom zlepšiť našu webovú stránku a jej základné funkcie. Spoločnosť Volvo spracuje vaše osobné údaje na právnom základe legitímneho záujmu. Medzi legitímne záujmy spoločnosti VOLVO patrí záujem spravovať svoje webové stránky podľa spravodlivých obchodných postupov a udržiavať ich dostupnosť a funkčnosť. 

Súbory cookie
Používame súbory cookie a sledovacie pixely na zhromažďovanie údajov týkajúcich sa vášho používania webovej stránky s cieľom prispôsobiť webovú stránku potrebám používateľov. Zhromažďovanie týchto údajov o používaní a vytvorenie profilu využitia sa vykonáva anonymne s použitím ID súboru cookie. Tieto profily využitia vytvárame a ukladáme výlučne v anonymizovanej podobe a nekombinujeme ich s vaším menom ani žiadnymi inými informáciami, ako je napríklad vaša e-mailová adresa, ktoré môžu odhaliť vašu totožnosť.

Súbory cookie nie je možné použiť na spustenie programov alebo prenos vírusov do vášho počítača. Vďaka informáciám zo súborov cookie môžeme zjednodušiť navigáciu na našich webových stránkach a uľahčiť ich správne zobrazenie.

Každá webová stránka má svoje vlastné vyhlásenie o súboroch cookie, kde si ako používateľ môžete pozrieť presné použitie súborov cookie pre danú stránku. 

Poskytovanie údajov tretím stranám

Spoločnosť VOLVO môže, ak je to nevyhnutné na plnenie účelu spracúvania osobných údajov alebo to vyžaduje zákon alebo nariadenie, zdieľať vaše osobné údaje s inými spoločnosťami skupiny Volvo Group, vrátane spoločností mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EÚ/EHS). Spoločnosť VOLVO tiež môže, ak je to nevyhnutné na plnenie účelu spracúvania osobných údajov, zdieľať vaše osobné údaje so spoločnosťami a dodávateľmi tretích strán, vrátane spoločností a dodávateľov mimo EÚ/EHS.

Na webových stránkach spoločnosti Volvo Group spolupracujeme s celým radom rôznych poskytovateľov služieb. Spoločnosť VOLVO zaistí, že sú zavedené vhodné bezpečnostné opatrenia, ktoré poskytujú vhodnú úroveň ochrany vašich osobných údajov, ako to vyžaduje platný zákon na ochranu osobných údajov. .

Odkazy na iné webové stránky

Naše webové stránky môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky. Nemáme žiadny vplyv na súlad alebo nesúlad prevádzkovateľov týchto stránok s ustanoveniami o ochrane údajov.

Akú dlhú dobu bude spoločnosť VOLVO uchovávať vaše osobné údaje?

Spoločnosť VOLVO bude uchovávať vaše osobné údaje tak dlho, ako je to potrebné na splnenie účelu, na ktorý boli zhromaždené. 

Vaše práva na ochranu údajov

Máte právo spoločnosť VOLVO požiadať o informácie o osobných údajoch spracúvaných spoločnosťou VOLVO a mať prístup k týmto osobným údajom. Máte tiež právo na požadovanie opravy vašich osobných údajov, ak sú nesprávne, a požiadať o vymazanie vašich osobných údajov. Ďalej máte za určitých okolností právo požiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, čo znamená, že spoločnosť VOLVO požiadate o ohraničenie spracúvania vašich osobných údajov.

Existuje taktiež vaše právo namietať voči spracúvaniu na základe legitímneho záujmu alebo spracúvaniu na účely priameho marketingu. Máte taktiež právo na prenositeľnosť údajov (prenos vašich osobných údajov inému správcovi), ak sa spracúvanie vašich osobných údajov spoločnosťou VOLVO zakladá na súhlase alebo zmluvnom záväzku a je automatizované. 

Máte tiež právo podať orgánu dohľadu sťažnosť, ktorá sa týka spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou VOLVO.