Trucks

8 obvyklých otázok týkajúcich nákladných vozidiel s pohonom na bioplyn a zemný plyn

Lars Mårtensson
2023-01-24
4 minúty
Alternatívne palivá
Author
Lars Mårtensson
Environment and Innovation Director at Volvo Trucks

Na vysporiadanie sa s rastúcimi nákladmi na naftu a nahradenie fosílnych palív v dopravnom priemysle môžu firmy zaoberajúce sa nákladnou dopravou zvážiť použitie nákladných vozidiel s pohonom na zemný plyn, ktoré ako palivo používajú skvapalnený bioplyn (bio-LNG). Aký je však rozdiel medzi rôznymi druhmi plynu, aké sú náklady a na ktoré prepravné úlohy sú najvhodnejšie?
 

Aby bolo možné uspokojiť potreby prechodu na ekologickú dopravu, sú dnes potrebné rôzne typy palív a hnacích sústav. Bioplyn je jednou z alternatív, ktorá dokáže minimalizovať uhlíkovú stopu sektoru ťažkej nákladnej dopravy a zároveň predstavuje dlhodobé energetické riešenie.
 

Počet čerpacích staníc na skvapalnený plyn v súčasnosti najmä v Európe narastá a plyn už je schodnou alternatívou k nafte aj pri dlhších trasách. V súčasnosti sa viac ako 60 % kapacít na výrobu bioplynu nachádza v Európe a Severnej Amerike. Európa je v súčasnosti so svojimi 20 000 bioplynovými stanicami popredným regiónom.
 

Čína produkuje takmer tretinu celkového celosvetového množstva a jej cieľom je rozšíriť produkciu bioplynu na vidieku a zároveň zlepšiť postupy odpadového hospodárstva, aby do roku 2030 vyrobila takmer 17 miliónov ton ropného ekvivalentu (Mtoe) (oproti dnešnej hodnote približne 7 Mtoe). India medzičasom uvoľní finančnú podporu miestnym zariadeniam na kogeneráciu bioplynu. Podiel bioplynu rastie aj v krajinách ako Indonézia, Malajzia a Thajsko, kde využívajú obrovské množstvá dostupných priemyselných prebytkov.
 

V roku 2022 Európska komisia predstavila plán REPowerEU na zníženie závislosti od ruských fosílnych palív ešte pred rokom 2030, čo zahŕňa urýchlenie zavádzania obnoviteľnej energie. Akčný plán pre biometán určuje nástroje vrátane nového priemyselného partnerstva pre biometán a finančných stimulov na desaťnásobné zvýšenie produkcie (v porovnaní s rokom 2021) na 35 miliárd kubických metrov (bcm) do roku 2030, aby bolo možné nahradiť fosílne palivá v sektore dopravy. 

Aký je však rozdiel medzi jednotlivými typmi plynových palív a ako sú na tom v porovnaní s naftou?

Tu je 8 obvyklých otázok týkajúcich sa plynu:

1. Čo je skvapalnený bioplyn (bio-LNG)?

Bio-LNG, tiež známy ako skvapalnený bioplyn, pozostáva, rovnako ako LNG, predovšetkým z metánu. Bio-LNG je nefosílne palivo vyrábané procesom, pri ktorom sa bioplyn z organického odpadu, ako je živočíšny hnoj, kal a potravinový odpad, premieňa na vysokokvalitný biometán a skvapalňuje sa pri teplote -162 stupňov Celzia. V porovnaní s LNG má bio-LNG podstatne nižšie emisie CO₂. Má tiež vyšší palivový potenciál (schopnosť nahradiť naftu) než iné alternatívy, ako napríklad bionafta. Bio-LNG možno vyrábať aj lokálne, čo šetrí náklady na dopravu a emisie uhlíka a prispieva k energetickej bezpečnosti.
 

2. Čo je skvapalnený zemný plyn (LNG)?

Skvapalnený zemný plyn je zemný plyn, ktorý bol na účely prepravy a skladovania ochladený na dosiahnutie kvapalného skupenstva. Hoci je zemný plyn fosílnym palivom, skvapalnený zemný plyn (LNG) môže znížiť emisie CO₂ o 10 – 20 % v porovnaní s naftou, a to vďaka menšiemu obsahu uhlíka na jednotku energie. S LNG sa obchoduje globálne, čo znamená, že je súčasťou globálneho obchodu s energiou a dodáva sa do celého sveta.

3. Čo je stlačený bioplyn (bio-CNG) a zemný plyn (CNG)?

Jediný rozdiel medzi bio-LNG/LNG a bio-CNG/CNG je ten, že bio-CNG/CNG sa stláča pri vysokom tlaku a v nákladnom vozidle sa skladuje v nádržiach. Nevýhodou stlačeného plynu je, že pre nákladné vozidlo to znamená kratší dojazd ako pri jazde na skvapalnený plyn. Rovnako ako v prípade bio-LNG, stlačený bioplyn (bio-CNG) sa môže vyrábať lokálne a ide o nefosílne palivo, zatiaľ čo CNG je fosílne palivo.

4. Ako ďaleko možno prejsť s nákladným vozidlom s pohonom na plyn?

V súčasnosti dokážu nákladné vozidlá poháňané LNG a bio-LNG prejsť až 1 000 km pred doplnením paliva, čo z nich robí životaschopné palivo pre aplikácie na dlhé vzdialenosti. CNG má kratší dojazd a používa sa skôr na lokálnu prepravu.

5. Na aký druh prepravy sú vhodné nákladné vozidlá s plynovým pohonom?

CNG a bio-CNG sa tradične používajú na lokálnu dopravu, ako je distribúcia tovaru či zber odpadu v mestských prostrediach. Elektrické nákladné vozidlá sa stávajú konkurencieschopnou alternatívou v mestách, čo otvára nové možnosti využitia bioplynu, napríklad v nákladných vozidlách na diaľkovú prepravu v podobe bio-LNG. Podobne ako LNG, aj bio-LNG má vysokú energetickú hustotu a nákladné vozidlá s plynovým pohonom sú preto vhodné na diaľkovú prepravu. Nákladné vozidlá s pohonom na zemný plyn budú z dlhodobého hľadiska dopĺňať elektrické nákladné vozidlá. Najmä pri jazde na bioplyn. 


6. Ktorá alternatíva je lacnejšia – plyn alebo nafta?

Závisí to od viacerých faktorov a špecifických podmienok na trhu. Nákladné vozidlo s pohonom na zemný plyn je drahšie ako nákladné vozidlo s naftovým motorom, ale celkové prevádzkové náklady môžu byť nižšie buď vďaka nízkym cenám plynu alebo rôznym stimulom, ako sú cestné mýto či dane. Nákladné vozidlá s pohonom na bioplyn môžu byť tiež nevyhnutným predpokladom na udržanie alebo získanie nových obchodných príležitostí v dôsledku zvyšujúcich sa environmentálnych požiadaviek.
 

7. Aké dianie prebieha v infraštruktúre na plyn – ako je dostupnosť, čerpanie paliva a nadchádzajúce investície?

Infraštruktúra pre nákladné vozidlá s plynovým pohonom sa rýchlo rozširuje a nákladné vozidlá sa neustále vyvíjajú. Bioplyn a biometán sú najrýchlejšie rastúce formy bioenergie a aj keď veľká časť výroby bioplynu prebieha v Európe a Severnej Amerike, Medzinárodná energetická agentúra (IEA) verí, že ich podiel na globálnom trhu na celkovom dopyte po bioenergii vzrastie z dnešných 5 % na 12 % – 20 % v závislosti od budúcich scenárov.

V Európe existuje už dnes viac ako 600 staníc na LNG/bio-LNG. Tie sa za rok rozrástli o viac ako 100 staníc. Investuje sa aj do produkcie bio-LNG a hlavní aktéri napredujú k bio-LNG kvôli potrebe prejsť na nefosílne palivá. Čo sa týka čerpania paliva, z hľadiska času je to podobné ako pri nafte, ale kvôli studenému skvapalnenému plynu je potrebné prijať štandardné bezpečnostné opatrenia.
 

8. Mali by ste investovať do nákladného vozidla s pohonom na zemný plyn?

Nákladné vozidlá s plynovým pohonom môžu byť konkurencieschopnou alternatívou k nafte, pričom technológia sa z hľadiska účinnosti a dojazdu neustále zlepšuje. A bioplyn (bio-LNG) má obehové a klimatické výhody, ktoré požaduje stále viac zákazníkov v odvetví dopravy. Okrem toho je to alternatívne palivo, ktoré je už dnes dostupné na mnohých miestach.


Viac informácií o nákladných vozidlách s plynovým pohonom nájdete tu alebo kontaktujte obchodného zástupcu Volvo Trucks.

Najčastejšie otázky týkajúce sa bio-LNG