Trucks

Zásady spracúvania osobných údajov účtovnej agendy

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Naše identifikačné a kontaktné údaje
Osobné údaje dotknutých osôb spracúvame v spoločnosti Volvo Group Slovakia, s.r.o., Diaľničná cesta 9, 903 01 Senec, IČO: 35 729 066.

S otázkami ochrana osobných údajov sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť:
a) poštou: Volvo Group Slovakia, s.r.o., Diaľničná cesta 9, 903 01 Senec
b) e-mailom: info.sk@volvo.com
c) telefonicky: +421 (0)2 32 66 24 24

2. Ako osobné údaje spracúvame?
V zmysle všeobecné nariadenie o ochrane údajov a zákona o ochrane osobných údajov spracúvame osobné údaje pre rôzne účely. Pričom každý účel spracúvania je charakterizovaný:
a) samostatnými činnosťami spracúvania osobných údajov, ktoré vedú k jeho dosiahnutiu,
b) príslušným právnym základom (resp. oprávnením k spracúvaniu osobných údajov),
c) rôznymi príjemcami, ktorým môžu byť osobné údaje poskytnuté alebo sprístupnené,
d) rôznou dobou uchovávania osobných údajov, resp. lehotou pre výmaz osobných údajov.

V nasledujúcich časti nájdete podrobnejšiu informáciu o spracúvaní osobných údajov za účelom riadneho vedenia účtovnej agendy.

3 Účtovná agenda
Za účelom riadneho vedenia účtovnej agendy, o dotknutej osobe spracúvame podľa potreby aj: meno a priezvisko príjemcu tovaru alebo služby alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, emailovú adresu, telefonický kontakt.

3.1 Činnosti spracúvania
S cieľom dosiahnutia vytýčeného účelu spracúvania, s osobnými údajmi vykonávame aj tieto súvisiace činnosti:
a) spracovanie faktúr - listinných aj elektronických (vystavenie, zaevidovanie, zaúčtovanie a pod.)
b) zasielanie odberateľských elektronických faktúr príjemcom,
c) tlač a zasielanie odberateľských faktúr príjemcom, ktorí neudelili súhlas s elektronickou fakturáciou.

3.2 Právny základ spracúvania
Oprávnením k spracúvaniu osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, kedy je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre plnenie našej zákonnej povinnosti, a to napríklad v zmysle: 
a) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
c) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

Bez spracúvania osobných údajov si nemôžeme plniť povinnosti, ktoré nám ukladajú osobitné zákony.

3.3 Príjemcovia osobných údajov
Osobné údaje spracúvame v spolupráci s naším zmluvným dodávateľom, ktorým je spoločnosť Fitek s.r.o., IČO: 46 950 095.

3.4 Doba uchovávania osobných údajov
Osobné údaje, ktoré sú súčasťou týchto daňových dokladov budeme uchovávať 10 rokov.

4. Aké máte práva a ako si ich uplatniť?
Vo vzťahu k rôznym účelom, pre ktoré osobné údaje spracúvame si môžete u nás uplatniť tieto práva:
a) Vyžadovať prístup k vašim osobným údajov, to znamená že máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
b) Vyžadovať opravu vašich osobných údajov, to znamená že prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
c) Vyžadovať vymazanie vašich osobných údajov. To znamená, že máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov.
d) Vyžadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov. To znamená, že za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
e) Namietať spracovanie vašich osobných údajov.
f) Vyžadovať prenositeľnosť vašich osobných údajov.

Vo veci uplatnenia si vašich práv, nás prosím kontaktujte prostredníctvom hore uvedených kontaktných údajov.

Keď máte pochybnosti o zákonnosti spracúvania vašich osobných údajov môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, to znamená, že ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 2 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.