Trucks

OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV KONZULTANTOV

Oznámenie o osobných údajoch 

Toto oznámenie obsahuje informácie o tom, ako spoločnosť Volvo Group spracúva vaše osobné údaje.

Spoločnosť Volvo Group spracúva vaše osobné údaje, ak ste alebo ste boli osobou alebo zamestnancom spoločnosti, ktorá si zakúpila alebo prenajala produkt alebo službu ponúkanú jednou zo spoločností patriacich do skupiny Volvo Group. V takom prípade si prečítajte oznámenie pre zákazníkov. 

Ak ste alebo ste boli osobou alebo zamestnancom spoločnosti, ktorá predala alebo prenajala produkt alebo službu jednej zo spoločností patriacich do skupiny Volvo Group, je možné, že budeme spracúvať vaše osobné údaje. V takom prípade si prečítajte oznámenie pre dodávateľov.

Ak ste alebo ste boli vodičom vozidla alebo operátorom stavebného stroja, predávaný alebo vyrobený jednou zo spoločností patriacich do skupiny Volvo Group, je možné, že budeme spracúvať vaše osobné údaje. V takom prípade si prečítajte oznámenie pre vodičov.

Ak ste alebo ste boli zamestnaný/á v spoločnosti Volvo Group, alebo si vás spoločnosť Volvo Group najala ako konzultanta, je možné, že budeme spracúvať vaše osobné údaje. V takom prípade si prečítajte oznámenie pre zamestnancov alebo konzultantov. 

Identita a kontaktné údaje správcu a zástupcu pre ochranu súkromia spoločnosti Volvo Group

Toto oznámenie obsahuje informácie o tom, ako spoločnosť VOLVO spracúva vaše osobné údaje. 

Spoločnosť, ktorá vás najala (ďalej len „VOLVO”), je správcom osobných údajov, ktoré spoločnosť VOLVO získa od vás a z ďalších zdrojov uvedených nižšie. Spoločnosť VOLVO je zodpovedná za spracovanie vašich osobných údajov v zmysle príslušných zákonov a predpisov o ochrane dát. 

Ak máte otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, kontaktujte, prosím, zástupcu pre ochranu súkromia spoločnosti VOLVO Group prostredníctvom e-mailu gpo.office@volvo.com alebo poštou či telefonicky:

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ , SE-405 08 Göteborg, Švédsko 

+46 (0)31 66 00 00

 

Spoločnosť VOLVO bude spracúvať všetky alebo časť nasledujúcich kategórií osobných údajov.

 • Údaje o jednotlivcovi, ako je meno, dátum narodenia, pohlavie, národnosť, preferovaný jazyk, fotografia.
 • Firemné údaje, ako je číslo poradenskej služby, popis služieb, miesto výkonu práce, obchodná jednotka, oddelenie, manažér, priami podriadení.
 • Kontaktné údaje, ako je pracovisko, domáca adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.
 • Administratívne údaje poradenskej služby, ako je poradenská zmluva a informácie o začiatku a ukončení pridelenej úlohy.
 • Časové údaje, ako je pracovný čas, odpracované hodiny
 • Bezpečnostné údaje, ako sú prístupové karty, prístupové práva a používanie prístupových kariet a prístupových práv.
 • Údaje týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako sú informácie o incidentoch súvisiacich s výkonom práce.
 • Údaje týkajúce sa výroby, opravy a servisu, ako monitorovanie a zaznamenávanie činností, ktoré ste vykonali v súvislosti s výrobou, údržbou, opravou alebo servisom vozidiel.
 • Údaje o spôsobilostiach, ako sú údaje o školeniach a vzdelávacích aktivitách.
 • Údaje týkajúce sa cestovania, ako sú informácie o služobných cestách, podrobnosti o rezerváciách, číslo pasu, faktúry a dávky týkajúce sa cestovania.
 • Údaje help-desku a podpory, ako sú otázky od vás/vášho manažéra VOLVO/oddelenia ľudských zdrojov týkajúce sa vašej pridelenej úlohy alebo vybavenia IT alebo podpora, ktorá vám bola poskytnutá v tejto súvislosti.
 • Údaje súvisiace s IT, ako je prihlasovacie meno, heslá, podrobnosti o prihláseniach, ako aj údaje a záznamy o vašom používaní IT vybavenia, aplikácií a služieb spoločnosti VOLVO v súlade so zásadami IT spoločnosti VOLVO, a to z času na čas podľa potreby.

Konkrétne uvádzame, že niektoré aspekty údajov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa podľa platných zákonov o ochrane údajov považujú za citlivé údaje a musí sa s nimi zaobchádzať mimoriadne starostlivo. Konkrétne uvádzame, že citlivé údaje sa spracúvajú výhradne v prípade právnych záväzkov alebo výslovného súhlasu.

Vezmite, prosím, na vedomie aj to, že určité údaje generované vozidlami (napr. číslo vozidla/podvozka, signály) sa generujú automaticky pri používaní produktu, ktorý vlastní spoločnosť Volvo, napr. nákladné vozidlo. Spoločnosť VOLVO však tieto údaje nepoužíva, pokiaľ sa ich použitie nespája s testovaním, riešením problémov týkajúcich sa kvality alebo s účelmi vývoja produktu.

Spoločnosť VOLVO môže spracúvať aj obmedzené množstvo osobných údajov (meno a kontaktné údaje) osôb, ktoré ste určili ako osoby, ktoré má spoločnosť VOLVO kontaktovať v prípade núdzovej situácie.

Spoločnosť VOLVO bude spracúvať vaše osobné údaje na základe niektorého z nasledujúcich právnych základov (viac informácií sa dozviete nižšie).

 • Zmluvný záväzok. Príklad: Spoločnosť VOLVO musí spracúvať vaše osobné údaje na to, aby mohla dodržať zmluvu o poskytovaní služieb uzatvorenú s vašim zamestnávateľom.
 • Legitímne záujmy. Legitímnym záujmom spoločnosti VOLVO je bežné riadenie každodennej prevádzky, zabezpečenie svojich priestorov a vybavenia a udržiavanie internej kontroly. Aby bolo spracúvanie osobných údajov založené na vyváženosti záujmov, spoločnosť VOLVO každý prípad posudzuje individuálne. Príklady: Spoločnosť VOLVO potrebuje spracúvať určité osobné údaje na to, aby umožnila administratívnu činnosť súvisiacu so služobnými cestami, pri ktorej je legitímnym záujmom spoločnosti VOLVO riadiť svoju každodennú prevádzku, alebo spoločnosť VOLVO potrebuje spracúvať určité osobné údaje na to, aby zhodnotila stav svojho vybavenia IT, pri ktorom je legitímnym dôvodom spoločnosti VOLVO zabezpečenie svojho vybavenia.

Vo výnimočných prípadoch, a to len v prípadoch, na ktoré sa neuplatňuje žiadny iný právny základ, vás môže spoločnosť VOLVO požiadať o súhlas so spracovaním vašich osobných údajov. Ak sa používa súhlas, môžete ho kedykoľvek odvolať, avšak neovplyvní sa tým zákonnosť spracúvania na základe súhlasu pred jeho odvolaním.

Spoločnosť VOLVO bude spracúvať vaše osobné údaje, ktorých príklady sú uvedené vyššie, na účely uvedené nižšie.

Administratíva (bežne na základe zmluvného záväzku alebo vyváženosti záujmov)

 • Oprávnenie vašej registrácie v systémoch spoločnosti VOLVO a všeobecná administratíva vašej pridelenej úlohy v spoločnosti VOLVO
 • Oprávnenie riadneho používania licencie
 • Oprávnenie uchovávania aktualizovanej organizačnej štruktúry a záznamov o konzultantoch, vrátane výroby interných správ a štatistík
 • Oprávnenie sledovania pokroku projektov

Vytváranie správ (bežne na základe právneho záväzku alebo vyváženosti záujmov)

 • Oprávnenie vytvárania správ orgánom podľa zákonných požiadaviek
 • Oprávnenie uchovávania záznamov o pracovnom čase na účely fakturácie vášmu zamestnávateľovi

Bezpečnosť pracovného prostredia a bezpečnosť produktov (bežne na základe právneho záväzku alebo vyváženosti záujmov)

 • Oprávnenie plnenia záväzkov spoločnosti VOLVO poskytovať bezpečné pracovné prostredie (vrátane kontroly a predchádzania neoprávneného prístupu do priestorov spoločnosti VOLVO alebo jej vybavenia) a iných záväzkov týkajúcich sa pracovného prostredia, ktoré opisujú zákony o pracovnom prostredí alebo zákony pracovného práva
 • Oprávnenie plnenia záväzkov spoločnosti VOLVO týkajúcich sa bezpečnosti a kvality produktov

Váš rozvoj a činnosti (bežne na základe právneho alebo zmluvného záväzku alebo vyváženosti záujmov)

 • Oprávnenie činností týkajúcich sa rozvoja kompetencií
 • Oprávnenie a navrhovanie školení a vzdelávacích aktivít

Činnosti súvisiace s prácou zamestnanca (bežne na základe právneho alebo zmluvného záväzku alebo legitímneho záujmu)

 • Oprávnenie výkonu vašich pracovných úloh, ako je písanie e-mailov, vytváranie dokumentov, správ, prezentácií, nákresov atď.
 • Oprávnenie služobných ciest
 • Oprávnenie odpovedania na otázky od vás/vášho manažéra VOLVO/oddelenia ľudských zdrojov týkajúce sa vašej pridelenej úlohy alebo vybavenia/služieb IT alebo poskytovania podpory potrebnej na výkon vašich pracovných úloh
 • Oprávnenie následnej kontroly zásad spoločnosti VOLVO, vrátane obchodného poriadku skupiny Volvo Group a zásad IT spoločnosti VOLVO, a to z času na čas podľa potreby, na zaistenie, že sa tieto zásady dodržiavajú, a na vyšetrovanie podozrenia zo zakázaných činností

Výskum a vývoj a riešenie kvalitatívnych problémov (bežne na základe legitímneho záujmu)

 • Oprávnenie činností výskumu a vývoja týkajúcich sa produktov spoločnosti Volvo (napr. nákladné vozidlá), zahrňujúc používanie údajov o vozidle vytvorených počas vášho používania produktu, ktorý vlastní spoločnosť Volvo (pozri vyššie)
 • Oprávnenie riešenia kvalitatívnych problémov týkajúcich sa produktov spoločnosti Volvo (napr. nákladné vozidlá), zahrňujúc používanie údajov o vozidle počas vášho používania produktu, ktorý vlastní spoločnosť Volvo (pozri vyššie)

 

Spoločnosť VOLVO primárne získava vaše osobné údaje od vás, vášho manažéra VOLVO, vášho zamestnávateľa alebo oddelenia ľudských zdrojov alebo tretej strany, na ktorú ste nás odporučili v súvislosti so získaním vašich osobných údajov. Niektoré osobné údaje môžu byť tiež generované automaticky systémom IT spoločnosti VOLVO, napr. pri vytváraní prihlasovacích údajov.

Osobné údaje sa vyžadujú a sú nevyhnutné na účely plnenia zmluvy o poradenských službách, ktorú nie je možné uzavrieť bez potrebných osobných údajov.

Spoločnosť VOLVO nebude bežne zdieľať vaše osobné údaje s nikým mimo skupiny Volvo Group, pokiaľ to nevyžaduje zákon alebo nariadenia. Spoločnosť VOLVO však môže, ak je to nevyhnutné na plnenie účelu spracúvania osobných údajov, zdieľať vaše osobné údaje s inými spoločnosťami skupiny Volvo Group, vrátane spoločností mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EÚ/EHS). Spoločnosť Volvo tiež môže, ak je to nevyhnutné na plnenie účelu spracúvania osobných údajov, zdieľať vaše osobné údaje s dodávateľmi tretích strán, vrátane dodávateľov mimo EÚ/EHS.

Spoločnosť VOLVO zaistí, že sú zavedené vhodné bezpečnostné opatrenia, ktoré poskytujú vhodnú úroveň ochrany vašich osobných údajov, ako to vyžaduje platný zákon na ochranu osobných údajov. Môže to občas zahŕňať napríklad zavedenie zmlúv týkajúcich sa spracúvania osobných údajov medzi jednotlivými spoločnosťami alebo medzi externými spoločnosťami na základe štandardných zmluvných doložiek schválených EÚ, ochranného štítu medzi EÚ a USA alebo iných mechanizmov, ktoré boli uznané alebo schválené príslušnými orgánmi. V prípade otázok týkajúcich sa takého prenosu sa obráťte na pracovníka spoločnosti VOLVO zodpovedného za ochranu údajov.

Spoločnosť VOLVO bude uchovávať vaše osobné údaje počas trvania zmluvy o poradenských službách. Po skončení vašej zmluvy o poradenských službách bude spoločnosť VOLVO uchovávať iba tie osobné údaje, ktoré sa považujú za nevyhnutné na splnenie účelu, na ktorý boli zozbierané, a to iba pokým sa tieto účely nenaplnia, alebo na dobu, ak je dlhšia, ktorá sa vyžaduje na splnenie miestnych právnych, alebo na splnenie právnych požiadaviek v prípade aktuálneho, hroziaceho alebo očakávaného sporu alebo nároku.  

Máte právo spoločnosť VOLVO požiadať o informácie o osobných údajoch spracúvaných spoločnosťou VOLVO a mať prístup k týmto osobným údajom. Máte tiež právo na požadovanie opravy vašich osobných údajov, ak sú nesprávne, a požiadať o vymazanie vašich osobných údajov. Ďalej máte za určitých okolností právo požiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, čo znamená, že spoločnosť VOLVO požiadate o ohraničenie spracúvania vašich osobných údajov. Existuje taktiež vaše právo namietať voči spracúvaniu na základe legitímneho záujmu alebo spracúvaniu na účely priameho marketingu. Máte taktiež právo na prenositeľnosť údajov (prenos vašich osobných údajov inému správcovi), ak sa spracúvanie vašich osobných údajov spoločnosťou VOLVO zakladá na súhlase alebo zmluvnom záväzku a je automatizované.

Máte tiež právo podať orgánu dohľadu sťažnosť, ktorá sa týka spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou VOLVO. V prípade otázok týkajúcich sa týchto práv a spôsobu ich uplatnenia sa obráťte na pracovníka spoločnosti VOLVO zodpovedného za ochranu údajov. 

Ďalšie informácie o právach dotknutej osoby