Trucks

OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV ZÁSTUPCOV DODÁVATEĽOV

Oznámenie o osobných údajoch 

Toto oznámenie obsahuje informácie o tom, ako spoločnosť Volvo Group spracúva vaše osobné údaje.

Spoločnosť Volvo Group spracúva vaše osobné údaje, ak ste alebo ste boli osobou alebo zamestnancom spoločnosti, ktorá si zakúpila alebo prenajala produkt alebo službu ponúkanú jednou zo spoločností patriacich do skupiny Volvo Group. V takom prípade si prečítajte oznámenie pre zákazníkov. 

Ak ste alebo ste boli osobou alebo zamestnancom spoločnosti, ktorá predala alebo prenajala produkt alebo službu jednej zo spoločností patriacich do skupiny Volvo Group, je možné, že budeme spracúvať vaše osobné údaje. V takom prípade si prečítajte oznámenie pre dodávateľov.

Ak ste alebo ste boli vodičom vozidla alebo operátorom stavebného stroja, predávaný alebo vyrobený jednou zo spoločností patriacich do skupiny Volvo Group, je možné, že budeme spracúvať vaše osobné údaje. V takom prípade si prečítajte oznámenie pre vodičov.

Ak ste alebo ste boli zamestnaný/á v spoločnosti Volvo Group, alebo si vás spoločnosť Volvo Group najala ako konzultanta, je možné, že budeme spracúvať vaše osobné údaje. V takom prípade si prečítajte oznámenie pre zamestnancov alebo konzultantov. 

Identita a kontaktné údaje správcu a zástupcu pre ochranu súkromia spoločnosti Volvo Group

Spoločnosti Volvo Lastvagnar AB, Volvo Bussar Aktiebolag, Volvo Construction Equipment Aktiebolag, AB Volvo Penta, Renault Trucks Defense, Renault Trucks SAS, Volvo Financial Services Aktiebolag, WirelessCar Sweden AB a AB Volvo (ďalej len „VOLVO”) nesú v úlohe správcu osobných údajov zodpovednosť za spracovanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, v zmysle platných zákonov a predpisov na ochranu údajov.

Ak máte otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, kontaktujte, prosím, zástupcu pre ochranu súkromia spoločnosti VOLVO Group prostredníctvom e-mailu gpo.office@volvo.com alebo poštou či telefonicky:

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ , SE-405 08 Göteborg, Švédsko 

+46 (0)31 66 00 00

 

Spoločnosť VOLVO bude spracúvať všetky alebo časť nasledujúcich kategórií osobných údajov:

Kontaktné údaje zástupcu dodávateľa, ako je meno, adresa pracoviska, e-mailová adresa, telefónne číslo.

Firemné údaje, ako je názov spoločnosti, pracovná pozícia, miesto výkonu práce, štát

Údaje súvisiace s IT, ako je prihlasovacie meno, heslá, podrobnosti o prihláseniach, ako aj údaje a záznamy o vašom používaní IT aplikácií a služieb spoločnosti VOLVO.

Ak ste živnostník, spoločnosť VOLVO môže tiež spracúvať:

Finančné údaje ako sú informácie o úveroch alebo platbách a údaje o bankovom účte.

Zmluvné údaje, ako sú nákupné objednávky, zmluvy a iné dohody medzi vami a spoločnosťou VOLVO.

 

Právny základ a účely spracúvania

Spoločnosť VOLVO bude spracúvať vaše osobné údaje na základe nasledujúcich bodov:

Legitímne záujmy. Medzi legitímne záujmy spoločnosti VOLVO patrí záujem riadiť svoju každodennú prevádzku v súlade so zákonnými a spravodlivými obchodnými postupmi vrátane riadenia vzťahov so svojimi dodávateľmi s cieľom plniť podmienky zmlúv, v ktorých ste vy alebo váš zamestnávateľ zmluvnou stranou, a podnikať kroky, ktoré sú potrebné pred uzatvorením zmluvy s vami alebo vašim zamestnávateľom. Spoločnosť VOLVO bude napríklad potrebovať vedieť váš preferovaný jazyk, aby bola schopná s vami vhodne komunikovať v rámci každodenných aktivít.

Spoločnosť VOLVO bude spracúvať vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

Aby bola schopná komunikovať s vašim zamestnávateľom s cieľom riadiť vzťahy spoločnosti VOLVO so svojimi dodávateľmi s cieľom plniť podmienky zmlúv, v ktorých ste vy alebo váš zamestnávateľ zmluvnou stranou, a podnikať kroky, ktoré sú potrebné pred uzatvorením zmluvy s vami alebo vašim zamestnávateľom.

Ak ste živnostník, bude spoločnosť VOLVO bude spracúvať aj finančné údaje s cieľom vykonania platieb.

Od vás alebo od vášho zamestnávateľa.

Niektoré osobné údaje sú pre spoločnosť VOLVO nevyhnutné, aby mohla na obchodné účely komunikovať so svojimi dodávateľmi. Neposkytnutie osobných údajov znemožní spracovanie produktov a služieb, ktoré by ste vy alebo váš zamestnávateľ mohli očakávať od spoločnosti VOLVO. 

Spoločnosť VOLVO nebude bežne zdieľať vaše osobné údaje s nikým mimo skupiny Volvo Group, pokiaľ to nevyžaduje zákon alebo nariadenie. Spoločnosť VOLVO však môže, ak je to nevyhnutné na plnenie účelu spracúvania osobných údajov, zdieľať vaše osobné údaje s inými spoločnosťami skupiny Volvo Group, vrátane spoločností mimo EÚ/EHS. Spoločnosť Volvo môže tiež, ak je to nevyhnutné na plnenie účelu spracúvania osobných údajov, zdieľať vaše osobné údaje s dodávateľmi tretích strán, vrátane dodávateľov mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EÚ/EHS). Spoločnosť VOLVO zaistí, že sú zavedené vhodné bezpečnostné opatrenia, ktoré poskytujú vhodnú úroveň ochrany vašich osobných údajov, ako to vyžaduje platný zákon na ochranu osobných údajov. Môže to občas zahŕňať napríklad zavedenie zmlúv týkajúcich sa spracúvania osobných údajov medzi jednotlivými spoločnosťami alebo medzi externými spoločnosťami na základe štandardných zmluvných doložiek schválených EÚ, ochranného štítu medzi EÚ a USA alebo iných mechanizmov, ktoré boli uznané alebo schválené príslušnými orgánmi. V prípade otázok týkajúcich sa takého prenosu sa obráťte na pracovníka spoločnosti VOLVO zodpovedného za ochranu údajov.

Spoločnosť VOLVO bude uchovávať vaše osobné údaje tak dlho, ako sa bude vyžadovať na splnenie svojich právnych alebo zmluvných záväzkov s ohľadom na zmluvné obdobie, záruku a požiadavky na zodpovednosť za produkt, a nie dlhšie, ako je potrebné na to, aby spoločnosť VOLVO splnila účely, na ktoré tieto osobné údaje získala.

Máte právo spoločnosť VOLVO požiadať o informácie o osobných údajoch spracúvaných spoločnosťou VOLVO a mať prístup k týmto osobným údajom. Máte tiež právo na požadovanie opravy vašich osobných údajov, ak sú nesprávne, a požiadať o vymazanie vašich osobných údajov. Ďalej máte za určitých okolností právo požiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, čo znamená, že spoločnosť VOLVO požiadate o ohraničenie spracúvania vašich osobných údajov. Existuje taktiež vaše právo namietať voči spracúvaniu na základe legitímneho záujmu alebo spracúvaniu na účely priameho marketingu. Máte taktiež právo na prenositeľnosť údajov (prenos vašich osobných údajov inému správcovi), ak sa spracúvanie vašich osobných údajov spoločnosťou VOLVO zakladá na súhlase alebo zmluvnom záväzku a je automatizované.

Máte tiež právo podať orgánu dohľadu sťažnosť, ktorá sa týka spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou VOLVO. V prípade otázok týkajúcich sa týchto práv a spôsobu ich uplatnenia sa obráťte na pracovníka spoločnosti VOLVO zodpovedného za ochranu údajov.

Ďalšie informácie o právach dotknutej osoby