Trucks

OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV OPERÁTOROV A VODIČOV (ÚDAJE O VOZIDLE)

Toto oznámenie obsahuje informácie o tom, ako spoločnosť Volvo Group spracúva vaše osobné údaje.

Spoločnosť Volvo Group spracúva vaše osobné údaje, ak ste alebo ste boli osobou alebo zamestnancom spoločnosti, ktorá si zakúpila alebo prenajala produkt alebo službu ponúkanú jednou zo spoločností patriacich do skupiny Volvo Group. V takom prípade si prečítajte oznámenie pre zákazníkov.

Ak ste alebo ste boli osobou alebo zamestnancom spoločnosti, ktorá predala alebo prenajala produkt alebo službu jednej zo spoločností patriacich do skupiny Volvo Group, je možné, že budeme spracúvať vaše osobné údaje. V takom prípade si prečítajte oznámenie pre dodávateľov.

Ak ste alebo ste boli vodičom vozidla alebo operátorom stavebného stroja, predávaný alebo vyrobený jednou zo spoločností patriacich do skupiny Volvo Group, je možné, že budeme spracúvať vaše osobné údaje. V takom prípade si prečítajte oznámenie pre vodičov.

Ak ste alebo ste boli zamestnaný/á v spoločnosti Volvo Group, alebo si vás spoločnosť Volvo Group najala ako konzultanta, je možné, že budeme spracúvať vaše osobné údaje. V takom prípade si prečítajte oznámenie pre zamestnancov alebo konzultantov.

Identita a kontaktné údaje správcu a zástupcu pre ochranu súkromia spoločnosti Volvo Group

Spoločnosti Volvo Lastvagnar AB, Volvo Bussar Aktiebolag, Volvo Construction Equipment Aktiebolag, AB Volvo Penta, Renault Trucks Defense, Renault Trucks SAS, Volvo Financial Services Aktiebolag, WirelessCar Sweden AB a AB Volvo (ďalej len „VOLVO”) nesú v úlohe správcu osobných údajov zodpovednosť za spracovanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, v zmysle platných zákonov a predpisov na ochranu údajov.

Ak máte otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, kontaktujte, prosím, zástupcu pre ochranu súkromia spoločnosti VOLVO Group prostredníctvom e-mailu gpo.office@volvo.com alebo poštou či telefonicky:

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ , SE-405 08 Göteborg, Švédsko 

+46 (0)31 66 00 00 

Údaje generované vozidlami

 

Ak je možné prepojiť údaje generované vozidlami s vašou osobou ako jednotlivcom, budú tieto údaje považované za osobné údaje. Spoločnosť VOLVO bude spracúvať nasledujúce kategórie osobných údajov generované vozidlami. Upozorňujeme vás, že spoločnosť VOLVO nebude nutne spracúvať všetky osobné údaje uvedené nižšie.

 

Správanie a výkon vodiča, ako je štýl jazdy, okamžité údaje o geografickej polohe a údaje o umiestnení, jazykové nastavenia prístrojového panelu.

 

Identifikačné číslo vozidla, ako sú identifikačné údaje vozidla (vrátane VIN čísla a identifikačného čísla podvozku), číslo IP a adresa MAC. 

 

Údaje o výkone vozidla, ako sú technické údaje o vozidle, informácie zo súčastí vozidla, používanie batérie, údaje o motore, spotreba paliva, údaje o výkone/krútiacom momente, chybové kódy.

 

Údaje o používaní vozidla, ako je používanie brzdy, radenie prevodových stupňov, zrýchľovanie/spomaľovanie, nastavenia prístrojového panelu, využívanie výkonu/krútiaceho momentu, technické údaje generované motorom, detekcia stavu vozovky a okolitých podmienok s časovým označením a prevádzkovými hodinami. 

 

Údaje o prostredí, ako sú cestné podmienky, okolité podmienky

 

Právny základ a účely spracúvania 

Legitímne záujmy spoločnosti VOLVO

 

Spoločnosť VOLVO sa neustále usiluje o vývoj, výrobu a ponuku prvotriednych a inovatívnych produktov a služieb. Neustálym vyhodnocovaním a analýzou údajov z vozidiel prevádzkovaných v teréne je spoločnosť VOLVO schopná vyvíjať a rozvíjať svoje produkty a služby. Preto bude spoločnosť VOLVO spracúvať údaje generované vozidlami s cieľom:

 

  • vykonávať výskum a vývoj na vylepšenie a údržbu aktuálnych produktov a služieb a na vývoj nových produktov a služieb, 
  • určiť kvalitu, druhy a podmienky vozoviek a porozumieť vonkajším vplyvom vozidiel na životné prostredie na základe polohy vozidla, 
  • riešiť kvalitatívne problémy vozidiel, 
  • vykonávať šetrenie dopravných nehôd, 
  • spravovať záruku,
  • spravovať nároky na zodpovednosť za produkt, 
  • vykonávať dohľad nad zmluvou alebo dodržiavaním nariadení,
  • vykonávať aktívnu údržbu a diagnostiku. 

 

Poskytovanie poradenstva zákazníkom ohľadom produktov a služieb, ktoré sú pre nich vhodné, s ohľadom na výkon a používanie ich vozidiel 

 

Spoločnosť VOLVO bude spracúvať údaje generované vozidlami na základe svojho legitímneho záujmu o vykonávanie takého spracúvania. Legitímne záujmy spoločnosti VOLVO zahŕňajú záujem o riadenie každodennej prevádzky s ohľadom na bezpečnostné problémy, záruku a problémy týkajúce sa zodpovednosti za produkt. Legitímne záujmy spoločnosti VOLVO zahŕňajú aj záujem o zlepšovanie svojich produktov a služieb na základe údajov o ich aktuálnej funkčnosti. 

 

Právny záväzok

Spoločnosť VOLVO môže spracúvať údaje generované motorom vozidla s cieľom súladu spoločnosti VOLVO s predpismi smernice EÚ 2007/46/ES o typovom schválení a ďalšími platnými právnymi povinnosťami.

Spoločnosť VOLVO získa vaše osobné údaje z vozidla buď interaktívne prostredníctvom bezdrôtovej siete (napr. prostredníctvom telematickej brány) alebo použitím diagnostických nástrojov, napr. nástroja Tech Tool prostredníctvom kábla.

Spoločnosť VOLVO nebude bežne zdieľať vaše osobné údaje s nikým mimo skupiny Volvo Group, pokiaľ to nevyžaduje zákon alebo nariadenie. Spoločnosť VOLVO však môže, ak je to nevyhnutné na plnenie účelu spracúvania osobných údajov, zdieľať vaše osobné údaje s inými spoločnosťami skupiny Volvo Group, vrátane spoločností mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EÚ/EHS). Spoločnosť VOLVO tiež môže, ak je to nevyhnutné na plnenie účelu spracúvania osobných údajov, zdieľať vaše osobné údaje so spoločnosťami a dodávateľmi tretích strán, vrátane spoločností a dodávateľov mimo EÚ/EHS.

Spoločnosť VOLVO zaistí, že sú zavedené vhodné bezpečnostné opatrenia, ktoré poskytujú vhodnú úroveň ochrany vašich osobných údajov, ako to vyžaduje platný zákon na ochranu osobných údajov. Môže to občas zahŕňať napríklad zavedenie zmlúv týkajúcich sa spracúvania osobných údajov medzi jednotlivými spoločnosťami alebo medzi externými spoločnosťami na základe štandardných zmluvných doložiek schválených EÚ, ochranného štítu medzi EÚ a USA alebo iných mechanizmov, ktoré boli uznané alebo schválené príslušnými orgánmi. V prípade otázok týkajúcich sa takého prenosu sa obráťte na pracovníka spoločnosti VOLVO zodpovedného za ochranu údajov.

Údaje spájané s konkrétnym vozidlom sa budú spracúvať po celú dobu predpokladanej životnosti typu vozidla, čo môže byť až 25 rokov.

Máte právo spoločnosť VOLVO požiadať o informácie o osobných údajoch spracúvaných spoločnosťou VOLVO a mať prístup k týmto osobným údajom. Máte tiež právo na požadovanie opravy vašich osobných údajov, ak sú nesprávne, a požiadať o vymazanie vašich osobných údajov. Ďalej máte za určitých okolností právo požiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, čo znamená, že spoločnosť VOLVO požiadate o ohraničenie spracúvania vašich osobných údajov. Existuje taktiež vaše právo namietať voči spracúvaniu na základe legitímneho záujmu alebo spracúvaniu na účely priameho marketingu. Máte taktiež právo na prenositeľnosť údajov (prenos vašich osobných údajov inému správcovi), ak sa spracúvanie vašich osobných údajov spoločnosťou VOLVO zakladá na súhlase alebo zmluvnom záväzku a je automatizované.

 

Máte tiež právo podať orgánu dohľadu sťažnosť, ktorá sa týka spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou VOLVO. V prípade otázok týkajúcich sa týchto práv a spôsobu ich uplatnenia sa obráťte na pracovníka spoločnosti VOLVO zodpovedného za ochranu údajov.

Ďalšie informácie o právach dotknutej osoby