Trucks

OSTATNÍ PARTNERI A VZŤAHY S VEREJNOSŤOU

Toto oznámenie obsahuje informácie o tom, ako spoločnosť Volvo Group spracúva vaše osobné údaje.

Spoločnosť Volvo Group môže spracovávať vaše osobné údaje, ak konáte ako jednotlivec prichádzajúci do kontaktu so spoločnosťou Volvo Group alebo ak ste alebo ste boli zamestnancom spoločnosti, ktorá prichádza do kontaktu so spoločnosťou Volvo Group ako obchodný partner.

Identita a kontaktné údaje správcu a zástupcu pre ochranu súkromia spoločnosti Volvo Group

Spoločnosti Volvo Lastvagnar AB, Volvo Bussar Aktiebolag, Volvo Construction Equipment Aktiebolag, AB Volvo Penta, Renault Trucks Defense, Renault Trucks SAS, Volvo Financial Services Aktiebolag, WirelessCar Sweden AB a AB Volvo (ďalej spoločne označované ako „VOLVO”) nesú v úlohe správcu osobných údajov zodpovednosť za spracovanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, v zmysle platných zákonov a predpisov na ochranu údajov.

Ak máte otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, kontaktujte, prosím, zástupcu pre ochranu súkromia spoločnosti VOLVO Group prostredníctvom e-mailu gpo.office@volvo.com alebo poštou či telefonicky:

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ, SE-405 08 Göteborg, Švédsko

+46 (0)31 66 00 00

Spoločnosť VOLVO bude spracúvať všetky alebo časť nasledujúcich kategórií osobných údajov:
 

Kontaktné údaje ako meno, e-mailová adresa, poštová adresa a telefónne číslo
 

Firemné údaje, ako je názov spoločnosti, pracovná pozícia, miesto výkonu práce, štát
 

Právny základ a účely spracúvania

Spoločnosť VOLVO bude spracúvať vaše osobné údaje na základe niektorého z nasledujúcich právnych základov a na nasledujúce účely (viac informácií sa dozviete nižšie).
 

Legitímne záujmy. Medzi legitímne záujmy spoločnosti VOLVO patrí záujem riadiť svoju každodennú prevádzku v súlade so zákonnými a spravodlivými obchodnými postupmi vrátane riadenia vzťahov so svojimi obchodnými partnermi s cieľom plniť podmienky zmlúv alebo dojednania o spolupráci, v ktorých ste vy alebo váš zamestnávateľ zmluvnou stranou, a podnikať kroky, ktoré sú potrebné pred uzatvorením zmluvy s vami alebo vašim zamestnávateľom. Spoločnosť VOLVO bude napríklad potrebovať vedieť váš preferovaný jazyk, aby bola schopná s vami vhodne komunikovať v rámci každodenných aktivít.
 

Vo výnimočných prípadoch, a to len v prípadoch, na ktoré sa neuplatňuje žiadny iný právny základ, vás môže spoločnosť VOLVO osobitne požiadať o súhlas na spracovanie vašich osobných údajov na nasledujúce účely. Ak sa zhromažďuje súhlas, máte vždy právo na jeho odvolanie, ktoré však neovplyvní zákonnosť spracúvania na základe súhlasu pred jeho odvolaním.
 

Spoločnosť VOLVO bude spracúvať vaše osobné údaje na nasledujúce účely:
 

Účely reklamnej komunikáciemarketingu, ako je zasielanie pravidelného nášho spravodaja/časopisov, informácií o našich službách, reklamných a inzertných materiálov, pozvánok na akcie organizované nami alebo spoločnosťami tretích strán, s ktorými spolupracujeme.
 

Účely prieskumov, ako sú prieskumy spokojnosti koncových zákazníkov, prieskumy spokojnosti predajcov, prieskumy týkajúce sa kvality produktov, prieskumy týkajúce sa vylepšenia postupov.

Spoločnosť VOLVO primárne získava vaše osobné údaje od vás a vášho zamestnávateľa. Vaše osobné údaje môžeme tiež získať od spoločnosti, ktorá vám predala alebo prenajala produkt alebo službu spoločnosti VOLVO.

Niektoré osobné údaje môžu byť tiež generované automaticky systémom IT (alebo ekvivalentom) spoločnosti VOLVO, keď vytvárate alebo používate prístup k online službám poskytovaným spoločnosťou VOLVO.

Niektoré osobné údaje sú pre spoločnosť VOLVO nevyhnutné, aby mohla komunikovať so svojimi obchodnými partnermi a verejnosťou, s ktorou prichádza do styku. Neposkytnutie osobných údajov znemožní spracovanie a dodanie informácií, produktov alebo služieb, ktoré by ste vy alebo váš zamestnávateľ mohli očakávať od spoločnosti VOLVO. 

Spoločnosť VOLVO nebude bežne zdieľať vaše osobné údaje s nikým mimo skupiny Volvo Group, pokiaľ to nevyžaduje zákon alebo nariadenie. Spoločnosť VOLVO však môže, ak je to nevyhnutné na plnenie účelu spracúvania osobných údajov, zdieľať vaše osobné údaje s inými spoločnosťami skupiny Volvo Group, vrátane spoločností mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EÚ/EHS). Spoločnosť VOLVO tiež môže, ak je to nevyhnutné na plnenie účelu spracúvania osobných údajov, zdieľať vaše osobné údaje so spoločnosťami a dodávateľmi tretích strán, vrátane spoločností a dodávateľov mimo EÚ/EHS.

Spoločnosť VOLVO zaistí, že sú zavedené vhodné bezpečnostné opatrenia, ktoré poskytujú vhodnú úroveň ochrany vašich osobných údajov, ako to vyžaduje platný zákon na ochranu osobných údajov. Môže to občas zahŕňať napríklad zavedenie zmlúv týkajúcich sa spracúvania osobných údajov medzi jednotlivými spoločnosťami alebo medzi externými spoločnosťami na základe štandardných zmluvných doložiek schválených EÚ, ochranného štítu medzi EÚ a USA alebo iných mechanizmov, ktoré boli uznané alebo schválené príslušnými orgánmi. V prípade otázok týkajúcich sa takého prenosu sa obráťte na pracovníka spoločnosti VOLVO zodpovedného za ochranu údajov.

Spoločnosť VOLVO bude uchovávať vaše osobné údaje tak dlho, ako sa bude vyžadovať na splnenie svojich právnych alebo zmluvných záväzkov s ohľadom na zmluvné obdobie, záruku a požiadavky na zodpovednosť za produkt, a nie dlhšie, ako je potrebné na to, aby spoločnosť VOLVO splnila účely, na ktoré tieto osobné údaje získala.

Máte právo spoločnosť VOLVO požiadať o informácie o spracúvaných osobných údajoch a mať prístup k týmto osobným údajom. Máte tiež právo na požadovanie opravy vašich osobných údajov, ak sú nesprávne, a požiadať o vymazanie vašich osobných údajov. Ďalej máte za určitých okolností právo požiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, čo znamená, že spoločnosť VOLVO požiadate o ohraničenie spracúvania vašich osobných údajov. Existuje taktiež vaše právo namietať voči spracúvaniu na základe legitímneho záujmu alebo spracúvaniu na účely priameho marketingu. Máte taktiež právo na prenositeľnosť údajov (prenos vašich osobných údajov inému správcovi), ak sa spracúvanie vašich osobných údajov spoločnosťou VOLVO zakladá na súhlase alebo zmluvnom záväzku a je automatizované.

Máte tiež právo podať orgánu dohľadu sťažnosť, ktorá sa týka spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou VOLVO. V prípade otázok týkajúcich sa týchto práv a spôsobu ich uplatnenia sa obráťte na zástupcu pre ochranu súkromia spoločnosti VOLVO Group.

Ďalšie informácie o právach dotknutej osoby